Regulamin korzystania z platformy

Spis treści

1. Zakres zastosowania
2. Przedmiot umowy
3. Rejestracja i konto użytkownika
4. Obowiązki użytkowników
5. Usuwanie treści, blokowanie użytkowników, odpowiedzialność użytkownika
6. Ceny i warunki płatności
7. Odpowiedzialność
8. Ochrona danych
9. Rozwiązanie umowy
10. Postanowienia końcowe

(Uwaga: W celu ułatwienia czytania w tym miejscu i w dalszej części tekstu umowy użyta została forma męska, ale tekst odnosi się w równym stopniu do formy żeńskiej i innych).

1. Zakres zastosowania

1.1. Niniejsze warunki korzystania regulują stosunki prawne pomiędzy freelance.de GmbH (dalej: „freelance.pl”) jako operatorem platformy internetowej freelance.pl a zarejestrowanymi użytkownikami (dalej: „użytkownicy”) niniejszej platformy internetowej B2B. Niniejsze warunki korzystania regulują korzystanie z platformy internetowej freelance.pl, w tym korzystanie z bloga freelance.pl, wyłącznie i niezależnie od używanego urządzenia końcowego lub systemu operacyjnego, w tym korzystanie z usług za pośrednictwem odpowiednich aplikacji.

1.2. Odmienne warunki obowiązujące użytkownika będą mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy i o ile zostaną pisemnie uznane przez freelance.pl.

2. Przedmiot umowy

2.1. freelance.pl zapewnia platformę informacyjną, usługową i komunikacyjną, która daje użytkownikom możliwość pozyskiwania pracowników i projektów oraz prezentowania się. Ponadto usługi freelance.pl umożliwiają również wymianę wiadomości elektronicznych pomiędzy grupami użytkowników oraz między użytkownikami a freelance.pl. freelance.pl udostępnia także użytkownikom bloga umożliwiającego wymianę informacji i rzeczowe komentowanie (blog freelance.pl).

2.2. Usługi freelance.pl dzielą się na członkostwo bezpłatne i członkostwo płatne.

2.3. Aktualny przegląd usług dla różnych typów członkostwa i kont jest dostępny na freelance.pl. freelance.pl zastrzega sobie prawo do rozszerzania, zmiany, ograniczenia lub częściowego zaprzestania świadczenia swoich usług w celu stałego rozwoju freelance.pl, o ile nie wpłynie to bezzasadnie na interesy danego użytkownika. Nie stanowi to podstawy roszczeń użytkownika o zmniejszenie lub zwrot opłat, lub o odszkodowanie. Użytkownik ma jednak prawo wypowiedzieć członkostwo w trybie nadzwyczajnym z ważnego powodu zgodnie z punktem 9.3, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 9.2, jeżeli w uzgodnionym minimalnym okresie lub do upływu terminu zwykłego wygaśnięcia umowy zakres wybranych i zamówionych przez niego usług ulega znacznemu ograniczeniu lub wstrzymaniu.

2.4. freelance.pl zapewnia użytkownikowi najlepszą możliwą dostępność treści i usług w ramach możliwości technicznych. freelance.pl ma prawo na krótki czas przerwać dostęp do freelance.pl w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych, zabezpieczających lub aktualizujących. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie, które są poza kontrolą freelance.pl.

2.5. Oferty partnerów, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, dostępne są tylko dla grup użytkowników wyznaczonych przez freelance.pl, które freelance.pl określa według własnego uznania. freelance.pl nie uczestniczy w umowach zawieranych bezpośrednio między użytkownikami a firmami partnerskimi ani jako partner umowny, ani jako przedstawiciel. Do tych ofert partnerskich zastosowanie znajdują regulaminy i polityki prywatności odpowiednich firm partnerskich.

2.6. freelance.pl może informować każdego użytkownika o nowych ofertach własnych oraz ofertach firm partnerskich. freelance.pl może aktywnie wysyłać informacje do zarejestrowanych użytkowników w celu połączenia dostawców i zamawiających, aby projekty mogły być realizowane tak szybko i skutecznie, jak to możliwe, oraz pomyślnie realizowane z punktu widzenia odpowiednich kontrahentów. W tym celu wykorzystane mogą zostać dostępne i wykorzystywane na rynku kanały komunikacji (takie jak e-mail, wiadomości wewnętrzne, SMS, komunikatory, kanały społecznościowe).

3. Rejestracja i konto użytkownika

3.1. Korzystanie z usług dostępnych na platformie freelance.pl wymaga rejestracji i zalogowania się jako użytkownik. Nie istnieje prawo do uczestnictwa jako użytkownik. freelance.pl ma prawo bez podania przyczyny odrzucić zgłoszenie użytkownika chcącego dołączyć do serwisu.

3.2. Użytkownik może zarejestrować się i zalogować tylko wtedy, gdy jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osobom niepełnoletnim zabrania się rejestracji i logowania. W przypadku osoby prawnej rejestracji i logowania musi dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnomocnictwo.

3.3. Przesyłając formularz rejestracyjny, użytkownik składa ofertę zawarcia umowy użytkownika z freelance.pl. Jeśli freelance.pl zaakceptuje rejestrację, użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający ze spersonalizowanym linkiem aktywacyjnym. Poprzez kliknięcie tego linku zawarta zostaje umowa o korzystanie z usług freelance.pl (zwana dalej „umową o korzystanie”) pomiędzy freelance.pl a użytkownikiem. Aby zakończyć rejestrację, użytkownik musi kliknąć link podany w e-mailu potwierdzającym. Umowa o korzystanie wchodzi w życie przed aktywacją linku aktywacyjnego, o ile użytkownik wykupił już płatne członkostwo.

3.4. Po pomyślnej rejestracji dla użytkownika utworzone zostaje konto użytkownika, do którego użytkownik może uzyskać dostęp za pomocą swojego adresu e-mail i hasła. Hasło może zostać zmienione przez użytkownika w dowolnym momencie w obszarze użytkownika chronionym hasłem. Użytkownik powinien zachować je w tajemnicy i chronić je przed dostępem nieuprawnionych stron trzecich. Jeśli użytkownik odkryje lub podejrzewa, że jego dane dostępowe są wykorzystywane przez osobę trzecią bez upoważnienia, musi niezwłocznie poinformować o tym freelance.pl i niezwłocznie zmienić swoje hasło.

3.5. Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko raz w celu komercyjnego lub niezależnego korzystania z usług freelance.pl. Konta użytkowników nie podlegają przeniesieniu. W przypadku naruszeń poszczególne lub wszystkie konta użytkownika mogą zostać zablokowane lub usunięte przez freelance.pl; w takim przypadku freelance.pl zastrzega sobie również prawo do zamknięcia poszczególnych lub wszystkich kont danego użytkownika w trybie nadzwyczajnym. Już wpłacone opłaty za członkostwo nie podlegają z tego tytułu zwrotowi; odpowiednie opłaty członkowskie są zatrzymywane jako jednorazowe odszkodowanie, przy czym członek ma możliwość udowodnienia, że szkoda nie została poniesiona lub nie została poniesiona w odpowiadającej wysokości. Jeśli można to udowodnić, freelance.pl zwróci odpowiednie opłaty za członkostwo w proporcjonalnej wysokości, o ile przekroczą one wysokość poniesionej szkody. Jeśli rzeczywista szkoda poniesiona przez freelance.pl przekracza kwotę zatrzymanych lub potrąconych opłat za członkostwo, wyraźnie zastrzega się prawo do dalszych roszczeń odszkodowawczych. Zatrzymane opłaty zostaną zaliczone na poczet ewentualnych dalszych roszczeń odszkodowawczych.

4. Obowiązki użytkowników

4.1. użytkownik jest zobowiązany:

4.1.1. do podawania wyłącznie prawdziwych i niewprowadzających w błąd informacji na freelance.pl oraz podczas komunikacji z innymi użytkownikami i do nieużywania pseudonimów; w szczególności prawdziwe muszą być reklamowane oferty (profile, projekty). W razie wątpliwości i na żądanie freelance.pl użytkownik musi przedstawić dowód, że reklamowane projekty są prawdziwe. Publikowanie sfałszowanych lub nieistniejących już dłużej ofert (profili, projektów) jest zabronione i może skutkować czasowym lub całkowitym zablokowaniem konta, rozwiązaniem umowy w trybie nadzwyczajnym przez freelance.pl i/lub dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych i/lub przekazanych innym użytkownikom lub zaprezentowanych im w widoczny sposób. freelance.pl zastrzega sobie prawo do korzystania z systemu bonus-malus, który faworyzuje dobrze utrzymane i stale aktualizowane profile i projekty w porównaniu z innymi profilami i projektami pod względem widoczności i zauważalności;

4.1.2. do wprowadzania informacji tylko w polach danych, dla których przeznaczone jest odpowiednie pole zgodnie z jego opisem i do niewprowadzania informacji, w szczególności danych kontaktowych, w miejscach innych niż do tego przeznaczone;

4.1.3. do upewnienia się, że jego dane na stronie freelance.pl są aktualne i kompletne. Projektodawca jest zobowiązany do natychmiastowego wyłączenia publikacji swojego projektu, gdy tylko oferta przestanie być aktualna. Freelancer jest zobowiązany do aktualizowania informacji o swojej dostępności. W przypadku naruszeń freelance.pl może podjąć odpowiednie działania, które obejmują w szczególności usunięcie ewidentnie nieaktualnych lub nieistniejących już ofert (profili, projektów); ponadto freelance.pl zastrzega sobie prawo do usuwania publikacji nieaktualnych profili lub projektów użytkowników lub takich, które nie były aktualizowane przez okres 2 lat zgodnie z punktem 3.5;

4.1.4. do publikowania na freelance.pl tylko takich treści (w szczególności przy tworzeniu własnego profilu lub własnych reklam projektu) oraz wysyłania do innych użytkowników tylko takich wiadomości, które w ramach celu freelance.pl służą zapoczątkowaniu pracy, stosunku pracy lub innego stosunku zatrudnienia bezpośrednio między użytkownikami (lub w przypadku mediacji między użytkownikiem a klientem mediatora) lub które służą merytorycznemu komentowaniu postów na blogu freelance.pl. Zewnętrzne publikacje i wewnętrzne wiadomości (np. reklamy) są niedozwolone, w szczególności wiadomości wewnętrzne, które nie są spersonalizowane (np. masowy mailing lub łańcuszki) lub które nie mają wyraźnego odniesienia do profilu odbiorcy;

4.1.5. zachować w tajemnicy swoje dane logowania (nazwa użytkownika, hasło) i nie przekazywać ich stronom trzecim;

4.1.6. traktować wszystkie informacje i dane pozyskane od innych użytkowników w kontekście korzystania z freelance.pl jako poufne i nie przekazywać ich ani nie udostępniać stronom trzecim, chyba że można wyraźnie stwierdzić, że użytkownik działa jako pośrednik; w takim przypadku pośrednik może przekazać otrzymane informacje i dane swoim klientom lub udostępnić je swoim klientom wyłącznie w zakresie wymaganym przez cel mediacji. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po rozwiązaniu umowy;

4.1.7. do korzystania ze swojego konta wyłącznie samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela oraz nieoferowania lub nieudostępniania osobom trzecim nabytych usług bez zgody freelance.pl, w szczególności nieudostępniania innym użytkownikom usług poprzez udostępnienie im w tym celu swojego konta; użytkownik jest również odpowiedzialny za zagwarantowanie, że jego dostęp do freelance.pl oraz korzystanie z usług dostępnych na freelance.pl są egzekwowane wyłącznie przez niego lub przez upoważnioną przez niego osobę. Jeżeli istnieje obawa, że nieuprawnione osoby trzecie uzyskały lub uzyskają jego dane logowania, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie freelance.pl; użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie i/lub inne działania prowadzone w oparciu o jego dane logowania zgodnie z przepisami ustawowymi;

4.1.8. w przypadku istnienia kilku kont (np. dla własnych pracowników) do udostępnienia każdego konta tylko jednej osobie i do korzystania z tego konta tylko przez tę osobę. freelance.pl zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przestrzegania tego ograniczenia użytkowania, również za pomocą środków technicznych. W przypadku naruszeń freelance.pl może nałożyć karę umowną za nieuprawnione użycie, którą freelance.pl może ustalić jednostronnie według własnego uzasadnionego uznania, zgodnie z okolicznościami w danym, indywidualnym przypadku. Prawa użytkowania, w szczególności dla pracowników zatrudnionych przez użytkownika, można nabyć;

4.1.9. do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby uszkodzić lub pogorszyć funkcjonalność infrastruktury technicznej freelance.pl i bezpieczne działanie usług freelance.pl, pogorszyć dostępność danych przechowywanych przez freelance.pl lub niepokoić innych użytkowników;

4.1.10. nie publikować na freelance.pl żadnych treści niezgodnych z prawem, nie publikować żadnych logo ani obrazów należących do stron trzecich bez ich uprzedniej zgody oraz nie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich; w szczególności nie publikować ani nie nawiązywać do treści obraźliwych, zniesławiających, pornograficznych, nieodpowiednich dla młodzieży lub w inny sposób nielegalnych. Dotyczy to również komentarzy pod postami na blogu freelance.pl.

4.2. Użytkownik zapewnia, że jest właścicielem wszelkich praw wymaganych do publikacji w odniesieniu do zapewnianych przez siebie treści i nie będzie zamieszczał treści naruszających prawa autorskie, znaki towarowe oraz przepisy prawa konkurencji.

4.3. Niedozwolone jest komercyjne przetwarzanie danych pozyskanych za pośrednictwem freelance.pl, handel tymi danymi lub kierowanie reklam do użytkowników, jeśli reklamowane/oferowane produkty lub usługi konkurują z freelance.pl. W przypadku naruszenia tych postanowień zostanie naliczona kara umowna, która zostanie ustalona przez freelance.pl według własnego, uzasadnionego uznania. Wysokość kary może wynieść do 10 000 EUR za każde naruszenie. Dalsze roszczenia freelance.pl pozostają nienaruszone. Kara umowna zostanie potrącona od ewentualnych dalszych roszczeń odszkodowawczych.

5. Usuwanie treści, blokowanie użytkowników, odpowiedzialność użytkownika

5.1. freelance.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikowanych przez użytkowników lub niepublikowania niektórych treści, jeżeli są one niezgodne z prawem, naruszają dobre obyczaje lub prawa osób trzecich, są niezgodne z celem i formą freelance.pl, a w szczególności jeżeli są fałszywe, sprzeczne z niniejszymi warunkami korzystania lub jeśli ich publikacja jest nieuzasadniona z innych powodów. Wspomniane prawo do usunięcia treści publikowanych przez użytkowników lub niepublikowania niektórych treści istnieje również w przypadkach, gdy poprawność publikowanych lub przeznaczonych do opublikowania treści jest sporna między dwoma lub więcej użytkownikami do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Ponadto freelance.pl zastrzega sobie prawo do poprawiania treści publikowanych przez użytkowników, jeśli zawierają one błędy ortograficzne, oczywiste błędy lub błędy w pisowni (np. „literówki” lub „niewłaściwą numerację”).

5.2. Jeśli użytkownik naruszy obowiązki, które go dotyczą zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, freelance.pl ma prawo tymczasowo zablokować konta użytkownika lub prawo do wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym umowy z użytkownikiem z ważnego powodu zgodnie z punktem 9.3. Zwrot już wniesionych opłat za członkostwo nie będzie przysługiwał; odpowiednie opłaty za członkostwo zostaną zatrzymane jako jednorazowe odszkodowanie, przy czym członek ma prawo udowodnić, że nie wystąpiła żadna szkoda lub nie wystąpiła szkoda w adekwatnej wysokości. Jeśli członek może to udowodnić, freelance.pl zwróci opłaty za członkostwo w proporcjonalnej wysokości, o ile przekraczają one wysokość poniesionych szkód. Dalsze roszczenia pozostają nienaruszone, przy czym jednorazowe odszkodowanie zostanie potrącone z dalszych roszczeń odszkodowawczych.

5.3. Jeśli użytkownik został czasowo lub na stałe wykluczony z korzystania z usług przez freelance.pl zgodnie z paragrafem 5.2. lub została z nim rozwiązana dotychczasowa umowa, zabrania się użytkownikowi korzystania z usług oferowanych przez freelance.pl za pomocą innych kont użytkownika, w tym kont utworzonych dla osób trzecich, lub ponownej rejestracji na freelance.pl. W przypadku zablokowania tymczasowego lub na czas nieokreślony, freelance.pl zablokuje użytkownikowi dostęp i powiadomi użytkownika mailowo o tym fakcie. W przypadku tymczasowej blokady, freelance.pl reaktywuje autoryzację dostępu po upływie okresu blokady i powiadomi użytkownika o tym fakcie mailowo.

5.4. W przypadku naruszenia praw osób trzecich przez publikacje użytkownika na freelance.pl, użytkownik zwalnia freelance.pl z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich. Gwarancja zwolnienia obejmuje również niezbędne koszty prawne, w tym wszelkie opłaty sądowe i adwokackie w wysokości prawnie określonych stawek. W przypadku roszczenia strony trzeciej, użytkownik jest ponadto zobowiązany niezwłocznie dostarczyć na żądanie freelance.pl wszystkich zgodnych z prawdą i kompletnych informacji i szczegółów, które są niezbędne do zbadania roszczeń i do wszelkiej niezbędnej obrony przed roszczeniami.

5.5. freelance.pl zastrzega sobie prawo, do czasu wiążącego wyjaśnienia sprawy, do czasowego zablokowania danych, jeśli ich dokładność jest wątpliwa lub osoby trzecie (w szczególności inni użytkownicy) zrozumiale domagają się respektowania własnych praw lub nawet zarzucają naruszenia w tym kontekście.

6. Ceny i warunki płatności

6.1. Ceny obowiązujące w momencie świadczenia stosownej usługi i/lub widoczne na stronie www.freelance.pl dotyczą ofert freelance.pl świadczonych w oparciu o opłaty.

6.2. Opłaty za korzystanie z usług freelance.pl należy uiszczać w następujący sposób:

  • Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez freelance.pl są płatne i wymagalne niezwłocznie po otrzymaniu faktury lub zgodnie z warunkami płatności podanymi na fakturze. Po upływie terminu niewykonanie zobowiązania następuje natychmiast.
  • Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur i wezwań do zapłaty drogą mailową. Faktury są zawsze dostępne na koncie użytkownika do momentu jego usunięcia.

6.3. freelance.pl zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących cen. Zmiany cen, jak również zmiany zakresu usług obowiązują niezwłocznie dla wszystkich nowo zawartych członkostw. W przypadku obecnych klientów, zmiany cen nie mają zastosowania wstecz do już zawartych warunków umownych członkostwa i mają zastosowanie jedynie w przypadku odnowienia lub zawarcia nowej umowy o członkostwo.

6.4. Jeśli freelance.pl oferuje lub przyznał użytkownikowi specjalne warunki lub obniżone opłaty w porównaniu z odpowiednimi aktualnymi cenami, te warunki specjalne lub obniżone opłaty odnoszą się wyłącznie do indywidualnego okresu umowy uzasadnionego w związku z ofertą specjalną. W przypadku późniejszego przedłużenia lub zawarcia nowego członkostwa należne opłaty – z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych przepisów indywidualnych – będą oparte na ogólnych cenach obowiązujących w momencie świadczenia odpowiednich usług oraz cenach, które można znaleźć na www.freelance.pl.

6.5. Wstrzymywanie płatności lub potrącenie z roszczeniami wzajemnymi przez użytkownika jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy te roszczenia wzajemne są wiążąco uznane przez freelance.pl lub zostały ustanowione prawnie.

6.6. Płatność poleceniem zapłaty, kartą kredytową i usługą płatności online, np. Paypal jest dokonywana za pośrednictwem zewnętrznych partnerów umownych, których wymieniono na stronie www.freelance.pl pod tym linkiem (patrz sekcja 2.5. Przekazywanie danych krajom trzecim/stronom trzecim, „Zewnętrzni dostawcy usług płatniczych”). W przypadku nieuzasadnionego anulowania, roszczenia freelance.pl zostają przeniesione na jednego z wyżej wymienionych partnerów umownych, który przeprowadzał odpowiednią transakcję płatniczą. Dalsza realizacja odbywa się wówczas wyłącznie w relacji między użytkownikiem a wyżej wymienionym partnerem umownym, który przeprowadził odpowiednią transakcję płatniczą.

7. Odpowiedzialność

7.1. freelance.pl nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani legalność informacji publikowanych przez użytkowników. Treści użytkowników publikowane na freelance.pl, stronach uczestników freelance.pl w sieciach społecznościowych (np. Facebook, Xing, LinkedIn) oraz na blogu freelance.pl nie stanowią opinii freelance.pl i nie są sprawdzane pod kątem dokładności, kompletności lub legalności.

7.2. freelance.pl ponosi odpowiedzialność za szkody, niezależnie od przyczyny prawnej, tylko wtedy, gdy serwis freelance.pl, jego przedstawiciele prawni lub agenci spowodowali szkodę w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnie lub jeśli szkoda wynika z naruszenia istotnego zobowiązania umownego.

7.3. W przypadku odpowiedzialności za naruszenie istotnego zobowiązania umownego, w sytuacji gdy freelance.pl nie dopuścił się rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania, jak również w przypadku odpowiedzialności za rażące niedbalstwo lub działanie umyślne ze strony pracowników niebędących dyrektorami zarządzającymi lub pracownikami wyższego szczebla freelance.pl, odpowiedzialność freelance.pl jest ograniczona do typowo przewidywalnych szkód, które z reguły nie przekraczają rocznej opłaty za korzystanie.

7.4. Powyższe postanowienia nie mają wpływu na odpowiedzialność z tytułu narażenia życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu oraz odpowiedzialności z tytułu przyjętej gwarancji.

7.5. freelance.pl niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki lub do których odsyła strona internetowa freelance.pl. Dotyczy to wszystkich linków i odnośników zamieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, a także zewnętrznych wpisów w księgach gości, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za niezgodne z prawem, nieprawidłowe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji, odpowiada wyłącznie dany dostawca strony, do której prowadzi łącze, a nie freelance.pl jako strona, która jedynie odwołuje się do danej publikacji za pośrednictwem linków.

8. Ochrona danych

8.1. freelance.pl gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane użytkowników w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych.

8.2. Odsyłamy do polityki prywatności (kliknij tutaj).

9. Rozwiązanie umowy

9.1. Umowa o bezpłatne członkostwo może zostać rozwiązana przez strony umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

9.2. Umowa o płatne członkostwo jest początkowo zawierana na minimalny okres użytkowania zarezerwowany przez użytkownika, ale maksymalnie na okres jednego roku. Jeśli użytkownik lub freelance.pl nie wypowie umowy w terminie, płatne członkostwo zostanie przedłużone o takie same okresy odnowienia. Umowa o płatne członkostwo może zostać rozwiązana z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia przed upływem minimalnego okresu obowiązywania umowy.

9.3. Prawo do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. Ważną przyczyną jest w szczególności sytuacja, w której użytkownik narusza przepisy prawa, narusza istotne obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub gdy jego działania stanowią istotne zagrożenie dla dobrego imienia freelance.pl.

9.4. Po rozwiązaniu umowy freelance.pl jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści publikowanych przez użytkownika na freelance.pl.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również klauzuli formy pisemnej. Nie zawarto ustnych porozumień dodatkowych.

10.2. Cesja wszelkiego rodzaju roszczeń wobec freelance.pl na osoby trzecie jest wykluczona. § 354 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) pozostaje nienaruszony.

10.3. freelance.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków korzystania. freelance.pl poinformuje użytkownika o nowych warunkach korzystania w odpowiednim czasie przed planowanym wejściem w życie zmian. W takim przypadku użytkownik ma prawo rozwiązać stosunek umowny w ciągu 4 tygodni od otrzymania tej informacji. Po upływie tego okresu zmianę uważa się za zatwierdzoną przez użytkownika. freelance.pl poinformuje użytkownika o momencie wejścia w życie nowych warunków korzystania podczas powiadamiania użytkownika o nowych warunkach korzystania.

10.4. Zastosowanie znajduje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeśli użytkownik jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego lub jego ogólne miejsce jurysdykcji nie znajduje się na terenie Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji jest sąd właściwy dla siedziby freelance.pl. freelance.pl jest jednak również uprawniony do podjęcia działań prawnych w ogólnym miejscu jurysdykcji właściwym dla użytkownika.

10.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy będzie nieważne w całości lub w części, nie będzie mieć to wpływu na ważność pozostałych klauzul oraz pozostałych części tych klauzul. Strony umowy są zobowiązane do niezwłocznego zastąpienia nieskutecznych części klauzuli w drodze umowy uzupełniającej taką umową, która jest najbardziej zbliżona do ekonomicznego skutku nieskutecznego postanowienia. W razie wątpliwości nieważne postanowienie uważa się za zastąpione taką umową.Aktualizacja: Styczeń 2022