Polityka prywatności

1. Operator

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych i operatorem strony internetowej i aplikacji mobilnych www.freelance.pl jest:

freelance.de GmbH
Nymphenburger Str. 70
D-80335 München

Forma prawna: GmbH
Rejestr Handlowy Sądu Okręgowego w Monachium, nr HRB: 163159
VAT ID: DE249514681
Dyrektor Zarządzający: Simon-Alexandre Gravel

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych, chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw jako podmiotu danych lub wycofać zgodę, mogą Państwo skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych Mario Bahnert pod adresem dataprivacy@freelance.pl lub pod numerem telefonu +49 89 215378-222.

(Uwaga: Aby nie zakłócać płynności czytania, tylko forma męska jest wspomniana tutaj i w poniższym tekście objaśniającym, ale żeńska i inne formy są zawsze tak samo rozumiane).

Spis treści

Aby uzyskać przegląd gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz w celu szybszej nawigacji, proszę skorzystać z poniższego spisu treści:

1. Operator
2. Podstawa i sposób postępowania z danymi osobowymi
2.1. Pełnoletność i zdolność do czynności prawnych
2.2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
2.3. Postępowanie z danymi osobowymi
2.4. Odbiorcy i osoby upoważnione do dostępu do danych osobowych
2.5. Przekazywanie danych do krajów trzecich / stron trzecich
3. Strona internetowa ogólna
3.1. Gromadzenie informacji ogólnych
3.2. Wtyczki społecznościowe
3.3. Integracja usług i treści stron trzecich
3.4. Fanpage na Facebooku freelance.pl
3.5. Pliki cookie i lokalne przechowywanie danych
4. Użytkownicy, profile i projekty
4.1. Rejestracja
4.2. Freelancerzy i profile
4.3. Projektodawcy, osoby rekrutujące i projekty
5. Komunikacja
5.1. Powiadomienia, sprzedaż / promocja
5.2. E-mail - śledzenie
5.3. Kontakt i formularz kontaktowy
5.4. Wsparcie i zarządzanie zgłoszeniami
5.5. Funkcja wysyłania wiadomości
5.6. Funkcja aplikacji
5.7. Rekomendacja projektów i profili cecha
5.8. Cecha projektu lub profilu raportu
6. Więcej funkcji
6.1. Statystyki i aktywność w sieci
6.2. Referencje od klientów
6.3. Funkcja komentarza
6.4. Ankiety
6.5. Oceny, sprawozdawczość
6.6. Funkcja Kokpitu Ochrony Danych
6.7. Posiadanie profesjonalnego stanowiska potwierdzonego cechą
6.8. Cecha certyfikatu autentyczności
6.9. Funkcja zapewniania jakości
6.10. freelance.pl - funkcja Suite
6.11. Funkcja eksportu projektu
6.12. Funkcja rozszerzonej widoczności
6.13. Usługi w chmurze
7. Prawa użytkownika i postanowienia końcowe
7.1. Usuwanie lub blokowanie danych
7.2. Prawo do informacji
7.3. Prawo do sprzeciwu i odwołania
7.4. Prawo do odwołania
7.5. Inne prawa
7.6. Z zastrzeżeniem zmian

2. Podstawa i sposób postępowania z danymi osobowymi

2.1. Wiek pełnoletności i zdolność do czynności prawnych

Zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych można skutecznie wyrazić dopiero po osiągnięciu pełnoletności i zdolności do czynności prawnych. Z tego powodu operator nie może zapisywać Państwa danych na tej stronie internetowej, jeśli nie ukończyli Państwo jeszcze 18 lat. Przesyłając niniejszą politykę prywatności, oświadczają Państwo, że po osiągnięciu pełnoletności posiadają Państwo zdolność do czynności prawnych. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za ochronę prywatności swoich dzieci.

2.2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Operator przetwarza Państwa dane w tym celu (art. 13 ust. 1c GDPR):

 • W celu zainicjowania usługi, pracy, pracy lub innego stosunku pracy pomiędzy freelancerem a projektodawcą poprzez projekt
 • Do prezentacji profili freelancerów i pracowników
 • Do prezentacji projektów i profili firm
 • Do przetwarzania umów i płatności
 • Organizacja zadań biurowych i administracyjnych
 • Do powiadomień, ewentualnie sprzedaży / promo (informacje o promocjach)
 • Do zarządzania klientami i fakturami, rejestracji czasu pracy, raportowania
 • Do obsługi klienta
 • Zarządzanie umowami (nawiązywanie kontaktów, negocjowanie i zawieranie umów, jak również administrowanie i kontrola)
 • Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie szkód majątkowych, rzeczowych i osobowych (wybrane projekty)

Przetwarzanie Państwa danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

 • Istnieje zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR)
 • Są one niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR)
 • Istnieje uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR)

Przetwarzanie nie jest bezwzględnie konieczne do ochrony uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej (art. 13 ust. 1 lit. d GDPR). W przypadku poszczególnych funkcji produktów lub usług należy założyć uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR), ponieważ w przeciwnym razie nie są one dostępne lub są dostępne tylko w ograniczonym zakresie. Dalsze informacje na temat uzasadnionego interesu można znaleźć w odpowiednich rozdziałach.

2.3. Postępowanie z danymi osobowymi

Dla usług freelance.pl, dane osobowe będą pobierane od Ciebie i wykorzystywane. Dane te są przechowywane wewnętrznie w bazie danych przez operatora. Od dzieci nie są pobierane żadne dane.

Operator korzysta z danych osobowych tylko w takim zakresie, w jakim jest to możliwe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Przy tym stara się on podejmować wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby w każdej chwili odpowiednio chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem.

O ile dane osobowe są przechowywane lub przetwarzane, odbywa się to w centrum komputerowym o wysokim poziomie bezpieczeństwa. W celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych podczas ich przesyłania stosuje się najnowocześniejszą metodę szyfrowania (np. SSL) poprzez HTTPS. Serwery są zabezpieczone za pomocą zapory sieciowej i ochrony antywirusowej. Oczywistością są procedury tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, jak również koncepcje dotyczące ról i autoryzacji.

Pracownicy operatora są zobowiązani do przestrzegania przy przetwarzaniu danych przepisów niemieckiej ustawy o telemediach (TMG), niemieckiej ustawy o telekomunikacji (TKG), nowej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz GDPR.

2.4. Odbiorcy i osoby upoważnione do dostępu do danych osobowych

Dane osobowe przechowywane przez operatora mogą być ujawnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców (art. 13 ust. 1 lit. e GDPR):

Twoje dane osobowe mogą być przeglądane przez naszych klientów w zależności od ich członkostwa. Są to:

 • Freelancerzy
 • Dostawcy projektów (klienci końcowi, firmy systemowe i konsultingowe, jak również dostawcy usług personalnych)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas wewnętrznie przez odpowiedzialny dział (działy). Są to:

 • IT
 • Wsparcie
 • Sprzedaż i marketing
 • Księgowość

Ponadto zleciliśmy wykonanie usług dostawcom (tzw. podmiotom przetwarzającym zlecenia). Są one przez nas starannie wybierane i sprawdzane. Ponadto z każdym usługodawcą zawieramy umowę o przetwarzanie zleceń (umowa OPC). Naszymi usługodawcami są:

 • Operator centrów danych, dostawca usług w chmurze
 • Portale partnerskie
 • Usługi w zakresie rozwoju, administracji systemami i doradztwa
 • Dostawca usług spedycyjnych
 • Zarządzanie umowami (freelance.de Service GmbH)

W celu realizacji Państwa żądania lub spełnienia obowiązku prawnego, konieczne jest przekazanie Państwa danych osobowych osobom trzecim wymienionym poniżej:

 • Urząd skarbowy
 • zewnętrzni dostawcy usług płatniczych

2.5. Przekazywanie danych do krajów trzecich / stron trzecich

Przekazywanie danych stronom trzecim

Dane są przekazywane osobom trzecim tylko w przypadkach przewidzianych przez prawo, o ile jest to konieczne do świadczenia usług wynikających z umowy poprzez przekazywanie danych innym użytkownikom (np. podczas korzystania z następujących funkcji: Aplikacja, przesyłanie wiadomości lub polecanie projektów i profili) lub w celu przetwarzania płatności przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych jest wymagane.

Zewnętrzni dostawcy usług płatniczych

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych, za pośrednictwem których platform użytkownicy i my możemy dokonywać transakcji płatniczych.

W przypadku płatności za pomocą systemu PayPal Państwa dane dotyczące płatności są w ramach przetwarzania płatności przekazywane firmie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez firmę PayPal, a także prawa użytkownika w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności firmy PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_GB.

W przypadku płatności takich jak polecenie zapłaty SEPA, karta kredytowa itp. Twoje dane dotyczące płatności zostaną przekazane do Stripe Payments UK Ltd, 9th Floor, 107 Cheapside, London, United Kingdom, EC2V 6DN w ramach przetwarzania płatności. Cel i zakres zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Stripe, a także Twoje prawa w tym zakresie i możliwości ustawień dla ochrony Twojej prywatności znajdziesz w polityce prywatności Stripe: https://stripe.com/en-gb/privacy. To przetwarzanie Twoich danych dotyczących płatności może wiązać się z przekazywaniem ich do krajów spoza UE lub EOG (tzw. krajów trzecich). W przypadkach, gdy międzynarodowa transmisja danych musi być umownie regulowana przez prawo, Stripe podejmuje jeden lub więcej z następujących środków ostrożności: Zawieranie umowy opartej na standardowych klauzulach umownych UE z odbiorcami spoza EOG lub Wielkiej Brytanii; Sprawdzanie zgodności odbiorcy z obowiązkowymi wewnętrznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Operator nie ma wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez naszych dostawców usług płatniczych.

W ramach realizacji umów korzystamy z usług dostawców usług płatniczych na podstawie art. 6 (1) lit. b GDPR. Ponadto korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 para. 1 lit. f GDPR, aby zaoferować naszym użytkownikom skuteczne i bezpieczne opcje płatności.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania Twoich danych osobowych nie możemy zaoferować Ci możliwości płatności elektronicznej.

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do naszych celów ewidencyjnych.

Dane przetwarzane przez dostawców usług płatniczych obejmują dane inwentaryzacyjne, takie jak nazwisko i adres, dane bankowe, takie jak numery kont lub numery kart kredytowych, hasła, numery TAN i sumy kontrolne, jak również informacje dotyczące umowy, sumy i odbiorcy. Informacje te są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Wprowadzone dane są jednak przetwarzane wyłącznie przez dostawców usług płatniczych i u nich zapisywane. Dlatego nie otrzymujemy żadnych informacji związanych z kontem lub kartą kredytową, a jedynie informacje z potwierdzeniem lub negatywną informacją o płatności. W pewnych okolicznościach dane te mogą być przekazywane przez dostawców usług płatniczych agencjom kredytowym. Celem tego przekazania jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej. Prosimy o zapoznanie się z warunkami i informacjami o ochronie danych osobowych dostawców usług płatniczych.

Dla transakcji płatniczych obowiązują warunki i informacje o ochronie danych osobowych odpowiednich dostawców usług płatniczych, do których można uzyskać dostęp na odpowiednich stronach internetowych lub w aplikacjach transakcyjnych. Tam też znajdują się dalsze informacje oraz informacje o możliwości odwołania, informowania i innych prawach osób, których dane dotyczą.

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi zlecenia i osobami trzecimi

Jeśli w ramach naszego przetwarzania danych ujawniamy dane innym osobom i przedsiębiorstwom (podmiotom przetwarzającym lub osobom trzecim), przekazujemy je im lub w inny sposób udostępniamy im dane, to dzieje się to wyłącznie na podstawie zgodnego z prawem zezwolenia, które zostało przez Państwa zaakceptowane, przewiduje to obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów.

Jeśli zlecamy osobom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej "umowy o przetwarzaniu zlecenia", odbywa się to na podstawie art. 28 GDPR.

Przekazywanie do państw trzecich

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych nie są one przekazywane do krajów spoza UE lub EOG, a usługodawcy z krajów spoza UE lub EOG (tzw. kraje trzecie) nie mają dostępu do Państwa danych osobowych (art. 13 ust. 1 lit. f GDPR). Wyjątek stanowią zintegrowane usługi i treści osób trzecich (np. dostawcy usług płatniczych, usługi Google), w przypadku których nie można wykluczyć przekazywania danych do krajów trzecich. Dalsze informacje na temat przekazywania danych do krajów trzecich i osób trzecich można znaleźć w odpowiednich rozdziałach.

Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tzn. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeśli odbywa się to w kontekście korzystania z usług osób trzecich lub ujawniania bądź przekazywania danych innym osobom lub firmom, ma to miejsce tylko wtedy, gdy odbywa się to w celu wypełnienia naszych (przed)umownych zobowiązań, na podstawie Państwa zgody, z powodu obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody lub wymaganego umową przekazania danych, przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych tylko w krajach trzecich o uznanym poziomie ochrony danych lub na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak zobowiązanie umowne poprzez tzw. standardowe klauzule ochronne Komisji UE, istnienie certyfikatów lub wiążących wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony danych (art. 44 do 49 GDPR).

3. Ogólna strona internetowa

3.1. Gromadzenie informacji ogólnych

Operator nie tworzy osobistych profili użytkowników freelance.pl.

Podczas dostępu do freelance.pl są jednak automatycznie zbierane i zapisywane w plikach dziennika informacje o charakterze ogólnym. Te informacje (np. logi aplikacji, logi serwera sieciowego, logi audytu, logi poczty, raport o usunięciu) zawierają na przykład wszystkie adresy IP, które uzyskują dostęp do serwera, jak również informacje o systemie operacyjnym, używanej przeglądarce, URL referrer (czyli stronie internetowej, z której Państwo weszli), czas dostępu i podobne.

W szczególności, są one przetwarzane w następujących celach:

 • Aby zapewnić bezproblemowe połączenie z serwisem,
 • Aby zapewnić sprawne korzystanie z naszej strony internetowej,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • W celu zapewnienia zgodności z obowiązkami w zakresie rozliczalności i weryfikacji, jak również
 • do innych celów administracyjnych.

Nie wykorzystujemy Państwa danych do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby. Informacje tego rodzaju mogą być przez nas analizowane statystycznie w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii, która się za nią kryje.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f GDPR na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zlecenia w zakresie obsługi i utrzymania naszej strony internetowej.

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Z reguły dotyczy to danych, które służą do udostępniania strony internetowej, po zakończeniu danej sesji. Ogólne pliki dziennika są przechowywane przez okres sześciu tygodni. W kontekście transakcji płatniczych tworzone są dzienniki audytowe, które przechowywane są w formie zaszyfrowanej przez okres 12 miesięcy (wymóg certyfikacji PCI-DSS).

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Bez adresu IP nie jest jednak zagwarantowana obsługa i funkcjonalność naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi i świadczenia mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone. Z tego powodu sprzeciw jest wykluczony.

3.2. Wtyczki społecznościowe

Operator oferuje Państwu możliwość korzystania na stronie freelance.pl z tak zwanych "przycisków mediów społecznościowych". Linki te można rozpoznać po logo sieci społecznościowych w odpowiednich kolorach lub po wyrażeniach "Lubię to", "Udostępnij". Aby chronić Państwa dane, operator korzysta z rozwiązania "Shariff". Oznacza to, że przyciski te są zintegrowane na stronie internetowej wyłącznie jako grafika, która zawiera link do odpowiedniej strony internetowej dostawcy przycisku. Klikając na grafikę, użytkownik zostaje przekierowany do usług danego dostawcy. Dopiero wtedy Państwa dane zostaną przesłane do odpowiednich dostawców. Jeśli nie klikniesz na grafikę, nie dochodzi do wymiany danych między Tobą a oferentami przycisków mediów społecznościowych. Informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych w sieciach społecznościowych można znaleźć w odpowiednich warunkach korzystania z usług odpowiednich oferentów. Więcej informacji na temat rozwiązania Shariff można znaleźć pod następującym linkiem: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Następujące przyciski mediów społecznościowych są zintegrowane z Shariff na stronie freelance.pl, np.

 • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
 • XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Niemcy)
 • LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)

3.3. Integracja usług i treści stron trzecich

Może się zdarzyć, że treści osób trzecich, takie jak tweety z Twittera, filmy z YouTube, kanały RSS lub grafiki itp. z innych stron internetowych są zintegrowane na stronie freelance.pl. Wymaga to zawsze, aby osoby trzecie oferujące te treści znały adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie mogłyby przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlania tych treści. Operator stara się korzystać tylko z tych treści, których dostawcy wykorzystują adres IP do dostarczenia treści. Operator nie ma jednak wpływu na to, czy osoby trzecie zapisują adres IP, np. w celach statystycznych. O ile jest to wiadome, operator poinformuje o tym użytkownika.

3.4. Fanpage na Facebooku freelance.pl

Freelance.de GmbH jest odpowiedzialny za zawartość Fanpage'a freelance.pl na Facebooku. Techniczna obsługa i przetwarzanie danych są wykonywane przez Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia. Wynika z tego wspólna odpowiedzialność zgodnie z Art. 26 GDPR.

Istnieje dodatkowa umowa między Facebook Ireland a operatorem na przetwarzanie danych Insights zgodnie z art. 26 GDPR. Za pośrednictwem stron Insights operator Facebook Ireland otrzymuje anonimowe statystyki dotyczące użytkowania i korzystania z Fanpage'a (tzw. dane Insights).

Główna odpowiedzialność na mocy GDPR za przetwarzanie danych Insights spoczywa na Facebook Ireland, a Facebook Ireland zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z GDPR w związku z przetwarzaniem danych Insights. Operator nie podejmuje żadnych decyzji dotyczących przetwarzania danych Insights i wszystkich innych informacji wynikających z Art. 13 GDPR, w tym podstawy prawnej, tożsamości administratora i okresu przechowywania plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników.

Umowa uzupełniająca "Page Insights Supplement" jest zasadniczo udostępniana przez Facebook Ireland osobom, których dane dotyczą (art. 26 GDPR). Szczegółowe informacje na temat umowy dodatkowej można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Państwa prawa wynikające z GDPR w odniesieniu do danych Insights mogą być w każdej chwili dochodzone wobec Facebook Ireland lub operatora tego Fanpage'a. Aby uzyskać informacje na temat swoich praw, należy zapoznać się z polityką prywatności Facebooka https://www.facebook.com/privacy/explanation.

3.5. Pliki cookie i lokalne przechowywanie danych

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, freelance.pl używa tak zwanych "cookies", jak również "local storage" (również "local data" i "local storage"), aby optymalnie zaprojektować i stale ulepszać dla Państwa nasze strony internetowe. Oprócz technicznie niezbędnych plików cookie używamy również zewnętrznych plików cookie do analizy lub personalizacji dostępu do naszej strony internetowej.

Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie lub podobnym), gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. W ten sposób operator otrzymuje automatycznie pewne dane, takie jak adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny komputera i połączenie z Internetem. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera. Na podstawie informacji zawartych w cookies operator może ułatwić Państwu nawigację i umożliwić prawidłowe wyświetlanie stron internetowych. W żadnym wypadku zebrane dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani łączone z danymi osobowymi bez Państwa zgody.

Zapis lokalny pozwala na przechowywanie danych lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki. Dane te nie są usuwane przy opuszczaniu strony i pozostają dostępne do czasu wyczyszczenia pamięci podręcznej. Osoby trzecie nie mają dostępu do danych zapisanych w pamięci lokalnej. Nie są one przekazywane osobom trzecim i nie są wykorzystywane do celów reklamowych.

Zgodnie z prawem, możemy przechowywać pliki cookie (lub lokalną pamięć masową) na Twoim urządzeniu, jeśli są one niezbędne do działania tej strony. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie wymagana jest zgoda użytkownika. Aby uzyskać zgodę, operator korzysta z tak zwanej zgody na pliki cookie (baner cookie) z Cookiebot. Użytkownik może również w każdej chwili zapoznać się ze swoją zgodą na wykorzystanie i zmienić ją lub odwołać za pośrednictwem informacji o plikach cookie https://www.freelance.pl/page/cookies.

Pojedyncze pliki cookie lub cały zasób plików cookie można usunąć za pośrednictwem zgody na pliki cookie (baner plików cookie) lub ustawień przeglądarki. Ponadto otrzymają Państwo informacje i instrukcje, jak wcześniej usunąć te pliki cookie lub zablokować ich zapisywanie. W zależności od dostawcy Państwa przeglądarki, niezbędne informacje znajdą Państwo pod następującymi linkami:

Ta strona używa różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez osoby trzecie, które pojawiają się na naszych stronach.

Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z witryny internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Bez tych plików cookie strona internetowa nie może działać prawidłowo.

W przypadku następujących zastosowań operator wymaga technicznych plików cookie i zawartych w nich danych:

 • Identyfikator sesji użytkownika, który ma zostać zapisany,
 • Zapisuje status zgody użytkownika na obsługę plików cookie,
 • Wdrażanie zawartości strony w czasie rzeczywistym,
 • Identyfikator sesji użytkownika dla aplikacji Suite, która ma zostać zapisana
 • Login - zapisuje status użytkownika.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f GDPR na podstawie naszego uzasadnionego interesu w przyjaznym dla użytkownika wyglądzie i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zlecenia w zakresie obsługi i utrzymania naszej strony internetowej.

Podanie wyżej wymienionych danych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Jednak bez tych danych nie można zagwarantować obsługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi i świadczenia mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone.

Dalsze informacje na temat stosowanych plików cookie, jak również szczegóły dotyczące okresu przechowywania, można znaleźć w naszej informacji o plikach cookie https://www.freelance.pl/page/cookies.

Niepotrzebne pliki cookie (preferencje, statystyki, marketing)

Pliki cookie związane ze statystyką pomagają właścicielom witryn internetowych zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje z witrynami, poprzez anonimowe gromadzenie i raportowanie informacji. Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i angażujące dla poszczególnych użytkowników, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamujących się stron trzecich.

Operator korzysta z technologii analizy stron internetowych od następujących dostawców:

 • Google Analytics
 • Reklamy Google

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić swoją zgodę na korzystanie z plików cookie i zmienić ją lub odwołać za pośrednictwem naszej informacji o plikach cookie https://www.freelance.pl/page/cookies.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zlecenia w zakresie obsługi i utrzymania naszej strony internetowej. Kolejni odbiorcy oraz informacje na temat technicznego funkcjonowania stosowanych technologii analizy internetowej oraz przekazywania danych przez państwa trzecie znajdują się w szczegółowych opisach dostawców (patrz poniżej Google Analytics, Google Ads).

Oczywiście, można również przeglądać strony internetowe bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. W każdej chwili można wyłączyć obsługę plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia. Zawartość lokalnej pamięci masowej w przeglądarce zarządzana jest przez ustawienia "Kronika" lub "Dane lokalne", w zależności od używanej przeglądarki. Należy pamiętać, że poszczególne funkcje strony internetowej mogą nie działać, jeśli użytkownik wyłączył obsługę plików cookie lub usunął pamięć lokalną.

Więcej informacji na temat stosowanych plików cookie, jak również szczegóły dotyczące okresu przechowywania i technologii stosowanych w ramach tych narzędzi śledzenia, można znaleźć w naszej informacji o plikach cookie https://www.freelance.pl/page/cookies.

Google Analytics

Operator korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Aby zapewnić zgodność z europejskim poziomem ochrony danych, Google powołuje się również na standardowe klauzule umowne UE (art. 46 ust. 2 lit. c GDPR), patrz https://privacy.google.com/businesses/compliance/ lub https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących aktywności w ramach tej oferty online oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i Internetu. W tym celu na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowników.

Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena korzystania z witryny internetowej oraz tworzenie raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej. Na tej podstawie operator chciałby stale ulepszać swoją ofertę i usługi.

Odbiorcą danych jest Google jako podmiot przetwarzający zlecenia. W tym celu zawarliśmy z Google odpowiednią umowę dotyczącą przetwarzania zleceń.

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do naszych celów ewidencyjnych.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w zgodzie na pliki cookie (baner cookie) lub w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Dodatkowo lub alternatywnie do dodatku do przeglądarki, mogą Państwo uniemożliwić śledzenie przez Google Analytics na stronie internetowej klikając na następujący link Dezaktywuj Google Analytics. W ten sposób na Państwa urządzeniu zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Ten plik cookie uniemożliwi przyszłe śledzenie przez Google Analytics na tej stronie internetowej i w tej przeglądarce tak długo, jak długo plik cookie będzie zainstalowany w przeglądarce.

Wyłączenie dostępu może spowodować ograniczenia funkcjonalne na stronie internetowej.

Za pomocą narzędzia śledzącego Google Analytics można ocenić zachowanie osób odwiedzających stronę internetową i przeanalizować ich zainteresowania. W tym celu tworzymy pseudonimowy profil użytkownika.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych firmy Google można znaleźć pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ lub https://policies.google.com/?hl=en. Operator zwraca uwagę na to, że na tej stronie internetowej do Google Analytics został dodany kod "anonymizeIp", aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Reklamy Google

Operator korzysta z usług Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, ("Google") lub spółki zależnej Google DoubleClick na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR).

Aby zapewnić zgodność z europejskim poziomem ochrony danych, Google powołuje się również na standardowe klauzule umowne UE (art. 46 ust. 2 lit. c GDPR), patrz https://privacy.google.com/businesses/compliance/ lub https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wykorzystujemy proces marketingu online Google "Ads" do umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.), aby były one wyświetlane użytkownikom, którzy przypuszczalnie są zainteresowani reklamami. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy dla i w ramach naszej oferty online w sposób bardziej ukierunkowany, aby prezentować użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeżeli np. użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi był on zainteresowany w innych ofertach online, jest to określane jako "remarketing". W tym celu, przy wywołaniu naszej strony internetowej i innych stron internetowych, na których działa sieć reklamowa Google, kod jest wykonywany bezpośrednio przez Google i tak zwane znaczniki (re)marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, zwane również "web beacons") są zintegrowane na stronie internetowej. Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie mogą być również stosowane porównywalne technologie). Plik ten rejestruje, jakie strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści go zainteresowały i na jakie oferty kliknął, jak również informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z oferty online.

Ponadto otrzymujemy indywidualny plik "conversion cookie". Informacje uzyskane za pomocą tego pliku cookie są wykorzystywane przez Google do tworzenia dla nas statystyk konwersji. Poznajemy jednak tylko anonimową łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy natomiast żadnych informacji, które identyfikują użytkowników.

Dane użytkowników są przetwarzane w sieci reklamowej Google w sposób pseudonimowy. Oznacza to, że Google nie zapisuje i nie przetwarza np. nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, lecz przetwarza odpowiednie dane związane z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Oznacza to, że z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnej, zidentyfikowanej osoby, lecz dla posiadacza cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz cookie. Nie dotyczy to sytuacji, w której użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez pseudonimizacji. Informacje zebrane o użytkownikach są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej, dane osobowe, w tym adres IP, są przekazywane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Nasza firma nie otrzymuje od Google żadnych informacji, za pomocą których można by zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób.

Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo odmówić ustawienia wymaganego do tego celu pliku cookie - na przykład w zgodzie na pliki cookie (baner cookie) lub poprzez ustawienia przeglądarki, które ogólnie wyłączają automatyczne ustawianie plików cookie lub ustawiają przeglądarkę tak, aby pliki cookie z domeny "googleleadservices.com" były blokowane. Alternatywną możliwość dezaktywacji plików cookie AdWords można znaleźć pod następującymi linkami: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement lub http://www.aboutads.info/choices.

Proszę pamiętać, że nie wolno usuwać plików cookie opt-out, dopóki nie chcą Państwo rejestrować danych pomiarowych. Jeżeli usunęli Państwo wszystkie pliki cookie w przeglądarce, muszą Państwo ponownie ustawić odpowiedni plik cookie opt-out. W przypadku zablokowania dostępu mogą wystąpić ograniczenia w funkcjonowaniu strony internetowej.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, ustawień i możliwości rezygnacji można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach dotyczących wyświetlania reklam przez (https://adssettings.google.com/authenticated).

4. Użytkownicy, profile i projekty

4.1. Rejestracja

Do skutecznej rejestracji na freelance.pl wymagany jest ważny adres e-mail. W celu sprawdzenia, czy rejestracja została rzeczywiście dokonana przez właściciela adresu e-mail, operator stosuje procedurę double opt-in. W tym celu rejestrowane jest wysłanie e-maila potwierdzającego i otrzymanie odpowiedzi, o którą się tutaj prosi.

Jako zarejestrowany użytkownik, możesz uzyskać dostęp do treści i usług zgodnie z Twoim członkostwem. Zarejestrowani użytkownicy mają również możliwość zmiany lub usunięcia w każdej chwili danych podanych podczas rejestracji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Operator oczywiście poinformuje Cię również o zapisanych danych osobowych. Operator chętnie skoryguje lub usunie je na Państwa życzenie, o ile nie będzie to sprzeczne z prawnym obowiązkiem przechowywania danych. W tym celu prosimy o kontakt z nami (patrz "Operator").

Podczas rejestracji zbierane są następujące dane osobowe:

Dla freelancerów

 • Salutation
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail

Dla klientów końcowych, producentów systemów i firm konsultingowych

 • Nazwa firmy
 • Adres firmy
 • Imię i nazwisko

Osoba kontaktowa

 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

Dla dostawców usług personalnych

 • Nazwa firmy
 • Adres firmy
 • Imię i nazwisko

Osoba kontaktowa

 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Metoda płatności i dane
 • Adres rozliczeniowy

Jeżeli rejestracja służy realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub realizacji działań przedumownych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 lit. b GDPR.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zlecenia w zakresie obsługi i utrzymania naszej strony internetowej.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli udostępnić Państwu oferowanych przez nas treści i usług.

4.2. Freelancerzy i profile

Informacje obowiązkowe przy zakładaniu profilu freelancera

W szczegółach, zbierane są następujące dane osobowe:

 • Płeć*
 • Imię i nazwisko*
 • Adres*
 • Numer telefonu*
 • Adres e-mail*
 • Data urodzenia*.
 • Narodowość
 • Język ojczysty
 • Doświadczenie zawodowe (w latach)
 • Kwalifikacje / Umiejętności
 • Użytkownik - ID
 • Profil - ID

Wszystkie dane oznaczone * można ustawić tak, aby były widoczne tylko dla zarejestrowanych użytkowników lub ogólnie niewidoczne dla wszystkich użytkowników. Aby całkowicie wyłączyć istniejący profil, należy użyć przycisku <Widoczność włączona/wyłączona> w punkcie menu <Mój freelance.pl>, punkt podmenu <Przegląd>.

Dobrowolne informacje w profilu freelancera

Oprócz obowiązkowych informacji wymienionych powyżej, możesz podać dalsze informacje o sobie lub swoich usługach w swoim profilu. Ponadto, użytkownik ma możliwość zamieszczenia zdjęcia i innych dokumentów osobistych (CV, certyfikaty, dokumenty dotyczące projektów i doświadczenia zawodowego, itp.) ). Użytkownik jest odpowiedzialny za treść tych dokumentów. Podanie tych informacji jest dobrowolne i umożliwia odwiedzającym przeglądanie Twojego profilu w celu zapoznania się z oferowanymi przez Ciebie usługami.

Świadczenie usług odpłatnych

W przypadku świadczenia usług odpłatnych wymagamy dodatkowych danych, takich jak dane dotyczące płatności, aby móc zrealizować Państwa zlecenie.

Przetwarzanie danych niezbędnych do zawarcia umowy odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b GDPR (np. imię i nazwisko, adres itp.). Przetwarzanie dalszych danych wprowadzonych do profilu opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Poprzez udostępnienie profilu, chcielibyśmy zaoferować Ci prostą drogę do zaprezentowania się jako freelancer na naszej stronie internetowej i nawiązania kontaktu z projektodawcami w celu zainicjowania usługi, pracy, pracy lub innego stosunku pracy pomiędzy freelancerem a projektodawcą.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli udostępnić Państwu oferowanych przez nas treści i usług.

4.3. Projektodawcy, osoby rekrutujące i projekty

Informacje obowiązkowe przy tworzeniu profilu projektodawcy i projektu

W przypadku profilu projektodawcy (dostawcy usług personalnych, klienci końcowi, domy systemowe i firmy konsultingowe) oraz projektu z zarejestrowanym kontem, zbierane są szczegółowo następujące dane osobowe:

 • Nazwa firmy
 • Adres firmy
 • Imię i nazwisko Osoba kontaktowa
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Metoda płatności i dane
 • Adres rozliczeniowy
 • Kwalifikacje / Umiejętności
 • Użytkownik - ID
 • Projekt - ID

Dobrowolne informacje przy tworzeniu profilu projektodawcy i projektu

Oprócz obowiązkowych informacji wymienionych powyżej, możesz podać dalsze szczegóły dotyczące Twojej firmy, osoby lub wakatu w profilu projektodawcy i pracownika, jak również w ogłoszeniu o projekcie. Ponadto, masz możliwość zamieszczenia logo firmy i zdjęcia pracownika. Podanie tych danych jest dobrowolne.

Świadczenie usług odpłatnych

W przypadku świadczenia usług odpłatnych wymagamy dodatkowych danych, takich jak dane dotyczące płatności, aby móc zrealizować Państwa zlecenie.

Przetwarzanie danych niezbędnych do zawarcia umowy odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b GDPR (np. nazwa firmy, imię i nazwisko, adres itp.). Przetwarzanie dalszych danych wprowadzonych do profilu projektodawcy i projektu opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Poprzez udostępnienie profilu firmy i projektu, chcielibyśmy zaoferować Ci prostą drogę do zaprezentowania się jako dostawca projektu na naszej stronie internetowej, do reklamowania swoich projektów i do nawiązania kontaktu z freelancerami w celu zainicjowania usługi, pracy, pracy lub innego stosunku pracy pomiędzy freelancerem a dostawcą projektu.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli udostępnić Państwu oferowanych przez nas treści i usług.

Przetwarzanie danych wprowadzonych przez rekruterów (np. adres e-mail, imię i nazwisko itp.) w obiekcie opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). Poprzez udostępnienie tej funkcji, chcielibyśmy zaoferować Państwu prosty sposób tworzenia i zarządzania rekruterami Państwa firmy. Nowo utworzeni rekruterzy są informowani e-mailem o utworzeniu konta i danych dostępowych.

5. Komunikacja

5.1. Powiadomienia, sprzedaż / promocja

Operator regularnie wysyła e-maile do wszystkich zarejestrowanych użytkowników freelance.pl. Za pomocą tych e-maili operator informuje użytkownika m.in. o nowych funkcjach i wysyła mu określone osobiste powiadomienia (np. nowe aplikacje, wyniki wyszukiwania, automatyczne propozycje projektów/profili itp.) Ponadto użytkownicy mogą być informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o informacjach istotnych dla oferty lub rejestracji, takich jak zmiany w zakresie oferty, komunikaty systemowe lub okoliczności techniczne.

Powiadomienia

Jako zarejestrowany użytkownik masz możliwość otrzymywania osobistych powiadomień drogą elektroniczną. Powiadomienia są wysyłane na adres e-mail zapisany w systemie. Możesz wysyłać powiadomienia dotyczące następujących funkcji:

 • Nowe wiadomości
 • Wyniki wyszukiwania
 • Wyniki automatycznych sugestii dotyczących projektów i profili
 • Nowe wnioski (wyłącznie projektodawcy)
 • Ostrzeżenie o dostępności (tylko projektodawca)

W razie potrzeby można częściowo dezaktywować tę funkcję powiadamiania dla poszczególnych funkcji. Ustawienia automatycznych sugestii projektu można znaleźć w punkcie menu <Urząd> - <Sugestie projektu>. Ustawienia powiadomień agenta wyszukiwania można znaleźć w punkcie menu <Urząd>, podmenu <Agent wyszukiwania>, bezpośrednio podczas zmiany lub tworzenia nowego agenta wyszukiwania w obszarze <Opcje wysyłania>. Ustawienia dotyczące przekazywania wniosków znajdują się w punkcie menu <Ustawienia>, podmenu <Aplikacje> w obszarze <Ustawienia aplikacji>. Ewentualnie prosimy o kontakt z nami (patrz "Operator").

Wysyłanie powiadomień jest oparte na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Poprzez udostępnienie funkcji powiadamiania chcielibyśmy zaoferować Państwu prosty sposób otrzymywania powiadomień o wynikach lub skierowaniach pocztą elektroniczną. Do wysyłki wykorzystany zostanie adres e-mail potwierdzony podczas rejestracji w ramach procedury double opt-in.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niestety bez podania danych osobowych nie możemy wysyłać Ci powiadomień.

Sprzedaż / promocja (informacje promocyjne)

Operator wykorzystuje Państwa dane osobowe (adres e-mail) w celu okazjonalnego przesyłania Państwu drogą elektroniczną informacji promocyjnych dotyczących naszych usług.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twojego adresu e-mail i otrzymywaniu informacji promocyjnych. W tym celu na końcu każdej wiadomości e-mail znajduje się link rezygnacji z subskrypcji lub prosimy o kontakt z nami (patrz "Operator").

Wysyłanie powiadomień opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR w połączeniu z § 7 ust. 3 UCA).

Poprzez udostępnienie tych funkcji chcemy zaoferować Państwu łatwy sposób otrzymywania drogą mailową informacji promocyjnych dotyczących naszych usług (są to np. oferty rabatowe, informacje o nowych funkcjonalnościach i usługach itp.) Do wysyłki wykorzystany zostanie adres e-mail potwierdzony w procedurze double opt-in podczas rejestracji.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie możemy wysyłać do Ciebie informacji promocyjnych.

Wysyłka informacji promocyjnych odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług wysyłkowych Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy. Z polityką prywatności dostawcy usług wysyłkowych można zapoznać się tutaj: https://www.newsletter2go.de/datenschutz/. Dostawca usług wysyłkowych jest wykorzystywany w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. f GDPR i umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 par. 3 p. 1 GDPR.

Usługodawca wysyłkowy może wykorzystywać dane odbiorców w formie pseudonimowej, tzn. bez przyporządkowywania ich do użytkownika, w celu optymalizacji lub ulepszania własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub w celach statystycznych. Dostawca usług wysyłkowych nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców do samodzielnego pisania do nich ani do przekazywania tych danych osobom trzecim.

5.2. E-mail - śledzenie

W celu ciągłej optymalizacji oferty usług analizujemy, na jakie linki w poszczególnych mailingach kliknęli użytkownicy. Statystyki są zbierane anonimowo za pomocą narzędzia do śledzenia stron internetowych Google Analytics, bez możliwości odniesienia do konkretnych osób.

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do naszych celów ewidencyjnych.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twojego adresu e-mail. W tym celu na końcu każdej wiadomości e-mail znajduje się link umożliwiający rezygnację z subskrypcji lub prosimy o kontakt z nami (patrz "Operator").

Mailing i związany z nim pomiar wyników odbywa się na podstawie zgody odbiorców zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. a, Art. 7 GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 nr 3 UCA lub, jeśli zgoda nie jest wymagana, na podstawie naszych uzasadnionych interesów w marketingu bezpośrednim zgodnie z Art. 6 par. 1 f GDPR w połączeniu z § 7 para. 3 UCA.

5.3. Kontakt i formularz kontaktowy

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa informacje będą przechowywane i przetwarzane w celu opracowania indywidualnego zapytania i ewentualnych pytań uzupełniających.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Poprzez udostępnienie formularza kontaktowego chcielibyśmy umożliwić Państwu kontakt z nami w prosty sposób. Podane przez Państwa informacje będą przechowywane w celu opracowania zapytania i ewentualnych dalszych pytań.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami w celu złożenia zapytania ofertowego, dane wprowadzone do formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu realizacji działań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Warunkiem realizacji zapytania jest jednak podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz przyczyny zapytania.

Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu opublikowanych danych kontaktowych przez osoby trzecie w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operator strony internetowej zastrzega sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

5.4. Wsparcie i zarządzanie zgłoszeniami

Operator korzysta z wewnętrznego systemu zarządzania zgłoszeniami, aby rejestrować i przetwarzać zgłoszenia pomocy technicznej. Jeśli klient skontaktuje się z freelance.pl przez e-mail lub formularz kontaktowy lub skorzysta z funkcji "Zgłoś projekt lub profil", jego adres e-mail, nazwisko i inne przesłane informacje zostaną zapisane w tym systemie zarządzania zgłoszeniami.

Przetwarzanie przesłanych danych opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Jeśli skontaktują się Państwo z nami w celu złożenia zapytania ofertowego, dane wprowadzone do formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu realizacji działań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR).

Przetwarzanie danych osobowych w ramach przyjęcia lub opracowania zapytania klienta służy wyłącznie celowi zapewnienia ukierunkowanego rozwiązania dla tego zapytania. W tym celu jest absolutnie konieczne, aby operator mógł skontaktować się z danym klientem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5.5. Funkcja powiadamiania

Ponadto freelance.pl oferuje funkcję <Wyślij wiadomość>, za pomocą której freelancerzy i projektodawcy mogą się kontaktować. Wszystkie wiadomości są przechowywane w skrzynce odbiorczej (dostęp przez punkt menu <Skrzynka odbiorcza>, punkt podmenu <Wiadomości>). Odbieranie wiadomości wewnętrznych jest możliwe dla wszystkich zarejestrowanych członków. Wysyłanie wiadomości wewnętrznych jest możliwe tylko dla członków z płatnym członkostwem, przy czym freelancerzy mogą kontaktować się tylko z dostawcami projektów. Kiedy otrzymasz wiadomość wewnętrzną, otrzymasz powiadomienie e-mailem na adres e-mail zapisany w systemie. Możesz wyłączyć tę funkcję powiadamiania, jeśli chcesz. Przekazywanie wiadomości pocztą elektroniczną jest dostępne tylko dla członków z opłaconym członkostwem. Więcej informacji na temat członkostwa można znaleźć na stronach Usługi / Freelancerzy lub Usługi / Dostawcy projektów lub Usługi / Klienci końcowi .

Kiedy wysyłasz wiadomość wewnętrzną do innego użytkownika freelance.pl, odbiorcy zostaną wyświetlone następujące dane:

 • Twoje imię i nazwisko (jeśli uwidoczniłeś swoje dane kontaktowe)

Przetwarzanie danych wykorzystywanych w funkcji przesyłania wiadomości opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Poprzez udostępnienie funkcji wiadomości chcemy zaoferować Państwu prosty sposób bezpośredniego kontaktu z projektodawcami.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli udzielić Ci dostępu do funkcji przesyłania wiadomości.

5.6. Funkcja aplikacji

Podczas składania wniosku informacje udostępnione w profilu są przekazywane odbiorcy - w zależności od członkostwa wraz z linkiem do profilu online lub z danymi z profilu online w formie pliku. Przegląd aktualnych i zarchiwizowanych wniosków można znaleźć w punkcie menu <Skrzynka odbiorcza>, punkt podmenu <Wnioski>. Jako zarejestrowany freelancer z opłaconym członkostwem, masz możliwość otrzymania powiadomienia pocztą elektroniczną na adres e-mail zapisany w systemie, gdy otrzymasz odpowiedź na swoje zgłoszenie. Możesz dezaktywować tę funkcję powiadamiania, jeśli chcesz.

Przetwarzanie danych wykorzystywanych w funkcji aplikacji opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Poprzez udostępnienie funkcjonalności aplikacji chcemy zaoferować Ci prosty sposób bezpośredniego aplikowania o projekty i przesyłania dokumentów aplikacyjnych do projektodawcy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli udzielić Ci dostępu do funkcji aplikacji.

5.7. Rekomendacja projektów i profili cecha

Zarejestrowani użytkownicy freelance.pl mogą przesłać profile osobiste lub projekty zamieszczone przez innych użytkowników automatycznie wygenerowanym e-mailem na dowolny adres e-mail, aby polecić właściciela profilu lub projektu. Odbywa się to za pomocą funkcji <Przekaż profil> ("Przekaż ten profil freelancera do kontaktów zewnętrznych"), która jest wyświetlana nad każdym profilem osobistym lub <Przekaż projekt>, która jest wyświetlana przy każdym projekcie. Należy wpisać nazwisko i adres e-mail odbiorcy polecenia oraz dodatkową wiadomość. Wiadomość e-mail wysyłana jest w imieniu użytkownika. Wszystkie dane osobowe zebrane w związku z poleceniem będą wykorzystane wyłącznie do polecenia i nie będą wykorzystywane do innych celów.

Podczas wysyłania polecenia odbiorcy wyświetlane są następujące dane:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Twój adres e-mail

Wysyłanie wiadomości przez użytkownika odbywa się pod warunkiem, że odbiorca nie czuje się przez nie nękany. Aby zapobiec nadużyciom w korzystaniu z tej usługi, następujące dane e-mailowe są przechowywane w dzienniku audytu, dzienniku serwera WWW lub dzienniku poczty przez okres sześciu tygodni:

 • Adres e-mail
 • Czas dostępu
 • Adres IP
 • URL
 • Typ żądania HTTP
 • Status HTTP odpowiedzi HTTP
 • przypisany identyfikator sesji
 • Nazwa użytkownika

Jeśli prawa odbiorców zostały naruszone przez tę usługę, możliwe jest zgłoszenie nadużycia operatorowi i zablokowanie adresu e-mail odbiorcy. Odbiorcy mają prawo do uzyskania informacji o wszystkich danych e-mail, które są przechowywane przez nich u operatora. W tym celu prosimy o kontakt z nami (patrz "Operator").

Przetwarzanie danych wykorzystywanych w funkcji "Polecanie projektów i profili" opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Udostępniając tę funkcję, chcielibyśmy zaoferować Ci prosty sposób na przesyłanie informacji o interesujących projektach i profilach osobom trzecim.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli udostępnić Ci funkcji "Polecanie projektów i profili".

Przetwarzanie danych wprowadzonych przez odbiorcę (np. adres e-mail, nazwisko) opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). Poprzez udostępnienie tej funkcji chcielibyśmy zaoferować Państwu prostą drogę do uzyskania informacji o interesujących projektach i profilach. Twoje dane wprowadzone przez użytkownika freelance.pl będą przechowywane w celu wysłania wiadomości e-mail.

5.8. Cecha projektu lub profilu raportu

Zarejestrowani freelancerzy w serwisie freelance.pl mogą zgłaszać problemy, błędy lub inne rzucające się w oczy cechy (np. projekt już nieaktualny, stałe umieszczenie, duplikaty itp.) w projektach lub profilach innych użytkowników. Odbywa się to za pomocą funkcji <zgłoś projekt> ("Zgłoś problemy z tym projektem zespołowi freelance.pl."), która jest wyświetlana obok każdego projektu lub <zgłoś profil> ("Zgłoś problemy z tym profilem zespołowi freelance.pl."), która jest wyświetlana nad każdym osobistym profilem. Jeśli zgłosisz nam projekt/profil, podane przez Ciebie informacje i Twój adres e-mail będą przechowywane i przetwarzane w celu opracowania indywidualnego zgłoszenia i ewentualnych dalszych pytań.

Przetwarzanie danych wykorzystywanych w funkcji "Zgłoś projekt lub profil" opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Poprzez udostępnienie tej funkcji, chcielibyśmy zaoferować Ci prosty sposób zgłaszania nam problemów, błędów i innych rzucających się w oczy cech projektów lub profili.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli udostępnić Ci funkcji "Zgłoś projekt lub profil".

6. Więcej funkcji

6.1. Statystyki i działalność online

Jako zarejestrowany użytkownik na freelance.pl, zbierane są statystyki dotyczące Twojej aktywności. Dane osobowe zebrane w celu opracowania tych statystyk są generowane automatycznie i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.

Działalność (publiczna)

Kiedy Twój profil jest online, statystyki Twojej aktywności online są wyświetlane dla wszystkich odwiedzających Twój profil. Obejmują one:

 • Czas twojej rejestracji na freelance.pl
 • Liczba odsłon profilu
 • Data ostatniej aktualizacji profilu
 • Wskazanie, czy jesteś aktualnie zalogowany do freelance.pl

Statystyki osobiste

W punkcie menu <Office>, podmenu <Statystyki> znajdziesz dalsze statystyki dla twojego konta freelance.pl. Dane te mogą być oglądane tylko przez ciebie i służą do oceny twojego członkostwa:

 • Czas twojej rejestracji na freelance.pl
 • Czas ostatniego logowania
 • Statystyka komunikatów wewnętrznych
 • Statystyki aplikacji
 • Dane z listy pamięci
 • Liczba odsłon profilu
 • Odwiedzający Twój profil
 • Liczba projektodawców monitorujących Twoją dostępność (poprzez alert dostępności)

Gdy użytkownik z profilem online odwiedza inny profil, jest on przedstawiany temu użytkownikowi jako "gość" na jego profilu. Wyświetlane jest zdjęcie profilowe, tytuł profilu lub stanowisko oraz - w przypadku członków z płatnym członkostwem - nazwisko lub nazwa projektodawcy.

6.2. Referencje od klientów

Jako zarejestrowany użytkownik freelance.pl możesz wystawić referencje swojemu klientowi. Odbywa się to za pomocą funkcji <Dodaj opinię klienta>. Oprócz opinii zapisane i opublikowane zostanie również Państwa nazwisko wraz z Państwa zdjęciem profilowym (jeśli jest dostępne). Służy to bezpieczeństwu operatora, który może być ścigany za nielegalne treści na swojej stronie internetowej, nawet jeśli zostały one stworzone przez użytkowników. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na publikację swojej opinii o kliencie. W tym celu prosimy o kontakt z nami (patrz "Operator").

Przetwarzanie danych wykorzystywanych w funkcji referencji klienta odbywa się na podstawie zgody użytkownika (GDPR art. 6 ust. 1 lit. a).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli udostępnić Ci funkcji wystawiania opinii przez klientów.

6.3. Funkcja komentarza

Kiedy użytkownicy zostawiają komentarze na blogu, oprócz tych informacji zapisywany jest również czas ich powstania, adres e-mail (adres e-mail nie jest publikowany), opcjonalnie strona internetowa oraz nazwa użytkownika wybrana wcześniej przez odwiedzającego stronę. Służy to bezpieczeństwu operatora, który może być ścigany za nielegalne treści na swojej stronie internetowej, nawet jeśli zostały one stworzone przez użytkowników. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na publikację swoich komentarzy. W tym celu prosimy o kontakt z nami (patrz "Operator").

Przetwarzanie danych wprowadzonych jako komentarze opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). Poprzez udostępnienie funkcji komentarza chcielibyśmy umożliwić Państwu prostą interakcję. Podane przez Państwa informacje będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w celu ewentualnych pytań uzupełniających.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli udostępnić Ci funkcji komentowania.

6.4. Ankiety

Operator przeprowadza ankiety wśród użytkowników kilka razy w roku. Uczestnictwo jest dobrowolne. Dane wprowadzone przez uczestników są przechowywane wewnętrznie i wykorzystywane anonimowo do oceny lub publikacji.

6.5. Oceny, sprawozdawczość

Oceny i raporty są tworzone i publikowane wyłącznie w formie anonimowej, tzn. bez odniesienia do konkretnych osób. W tym celu dane są przechowywane wewnętrznie w oddzielnej bazie danych w formie anonimowej, przetwarzane dalej i w rezultacie udostępniane w formie różnych raportów, analiz i ocen. Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu lub przekazywaniu Państwa danych do celów badania rynku lub opinii. W tym celu prosimy o kontakt z nami (patrz "Operator").

6.6. Funkcja Kokpitu ochrony danych

Projektodawcy ze specjalnym płatnym członkostwem mogą załadować swoją własną politykę prywatności za pomocą funkcji "Oświadczenie o zgodzie na ochronę danych" i zlecić zarejestrowanym freelancerom wyrażenie na nią zgody w ramach aplikacji lub z własnej inicjatywy. Gdy zostanie załadowana nowa wersja formularza zgody na ochronę danych osobowych, użytkownicy z istniejącymi zgodami muszą ponownie wyrazić zgodę na zaktualizowaną wersję. Projektodawca ma możliwość zdefiniowania tej zgody jako pole obowiązkowe lub opcjonalne.

Wyrażenie zgody na politykę prywatności projektodawcy przez freelancera odbywa się w ramach procesu aplikacji poprzez dodatkowe zapytanie lub inicjatywę w profilu firmowym projektodawcy w obszarze "Zgoda na ochronę danych". Wynik zgody (zgoda / brak zgody) jest przekazywany do projektodawcy i wyświetlany również w jego zarządzaniu aplikacją (w obszarze "Kokpit ochrony danych"). Wraz z wyrażeniem zgody freelancer otrzymuje osobny e-mail z danymi kontaktowymi, treścią polityki prywatności i odniesieniem do prawa do informacji i odwołania.

Jako zarejestrowany freelancer możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę na politykę prywatności projektodawcy ze skutkiem na przyszłość (zgodnie z art. 21 GDPR). W tym celu wystarczy odwołać odpowiednią zgodę na swoim koncie w punkcie menu "Aplikacja", w obszarze "Kokpit ochrony danych". Odwołanie zgody na ochronę danych i żądanie usunięcia danych osobowych zostanie automatycznie przesłane do projektodawcy pocztą elektroniczną. Kopia tego e-maila zostanie przesłana jako dowód. Alternatywnie można zwrócić się bezpośrednio do projektodawcy.

W przypadku roszczeń informacyjnych dotyczących wykorzystania Państwa danych osobowych przez projektodawcę (zgodnie z art. 15 GDPR), prosimy o bezpośredni kontakt z projektodawcą jako administratorem danych.

Freelance.de GmbH nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i zgodność z prawem polityki prywatności projektodawcy. W przypadku naruszenia praw wnioskodawcy poprzez wykorzystanie danych osobowych przez projektodawcę, wnioskodawca zwalnia freelance.pl z wszelkich roszczeń. Odszkodowanie obejmuje również niezbędne koszty sądowe.

Przetwarzanie danych wykorzystywanych w funkcji Data Protection Cockpit odbywa się na podstawie zgody użytkownika (GDPR Art. 6 ust. 1 lit. a).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli udostępnić Ci funkcji Kokpitu Ochrony Danych Osobowych.

6.7. Czy profesjonalny post potwierdził cechę

Zarejestrowani freelancerzy na freelance.pl mogą mieć potwierdzone swoje projekty i doświadczenie zawodowe przez swoich klientów lub bezpośrednio przez operatora. Odbywa się to za pomocą funkcji <Zatwierdź stanowisko zawodowe>, którą można wykonać pod każdym projektem/doświadczeniem zawodowym. Lista projektów/doświadczeń zawodowych znajduje się w punkcie menu <Mój freelance.pl> i w podmenu <Mój profil>, <Projekt i doświadczenie zawodowe>.

Potwierdzenie przez klienta (potwierdzenie e-mailem)

Potwierdzenie przez klienta odbywa się poprzez automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail, która jest wysyłana przez użytkownika na dowolny adres e-mail. Powitanie, imię i nazwisko oraz dodatkowa wiadomość i adres e-mail odbiorcy rekomendacji są opcjonalne. E-mail wysyłany jest w imieniu Użytkownika. Wszystkie dane osobowe zebrane w związku z prośbą o potwierdzenie będą wykorzystane wyłącznie w celu potwierdzenia i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.

Podczas wysyłania prośby o potwierdzenie, odbiorcy zostaną wyświetlone następujące dane osobowe:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Twój adres e-mail

Wysyłanie wiadomości przez użytkownika odbywa się pod warunkiem, że odbiorca nie czuje się przez nie nękany. Aby zapobiec nadużyciom w korzystaniu z tej usługi, następujące dane e-mailowe są przechowywane w dzienniku audytu, dzienniku serwera WWW lub dzienniku poczty przez okres sześciu tygodni:

 • Adres e-mail
 • Czas dostępu
 • Adres IP
 • URL
 • Typ żądania HTTP
 • Status HTTP odpowiedzi HTTP
 • przypisany identyfikator sesji
 • Nazwa użytkownika

Jeśli prawa odbiorców zostały naruszone przez tę usługę, możliwe jest zgłoszenie nadużycia operatorowi i zablokowanie adresu e-mail odbiorcy. Odbiorcy mają prawo do uzyskania informacji o wszystkich danych e-mail, które są przechowywane przez nich u operatora. W tym celu prosimy o kontakt z nami (patrz "Operator").

Po potwierdzeniu przez odbiorcę zapisywane i wyświetlane jest nazwisko, firma i adres e-mail klienta. Istnieje możliwość anonimowego potwierdzenia, w którym to przypadku żadne dane klienta nie są wyświetlane. Klient ma prawo w każdej chwili odwołać zgodę na wyświetlanie i przechowywanie swoich danych bez podania przyczyn. W tym celu należy się z nami skontaktować (patrz "Operator").


Potwierdzenie przez operatora (potwierdzenie w formie dokumentu)

W celu potwierdzenia projektu i doświadczenia zawodowego przez operatora, kopia dowodu pracy (np. świadectwo pracy, itp.) musi być dostarczona do operatora (dane, które nie są wymagane muszą być zaciemnione). Przesłane dokumenty do weryfikacji są automatycznie dodawane jako publiczny załącznik do postu zawodowego po weryfikacji i potwierdzeniu przez operatora i są widoczne dla odwiedzających profil. Zainteresowani klienci mają prawo w każdej chwili sprzeciwić się publikacji swoich danych bez podania przyczyn. W tym celu prosimy o kontakt z nami (patrz "Operator").

Podstawą przetwarzania danych w ramach funkcji "Potwierdzenie stanowiska zawodowego" jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Poprzez udostępnienie tej funkcji chcielibyśmy zaoferować Ci prosty sposób na potwierdzenie doświadczeń projektowych i zawodowych przez osoby trzecie.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli udostępnić Ci funkcji "Zatwierdź swój wpis zawodowy".


Przetwarzanie danych wprowadzonych przez odbiorcę (np. adres e-mail, nazwisko) opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). Poprzez udostępnienie tej funkcji chcielibyśmy zaoferować Państwu prosty sposób potwierdzania projektów i doświadczeń zawodowych freelancerów. Twoje dane wprowadzone przez użytkownika freelance.pl oraz informacje, które podajesz w ramach potwierdzenia referencji, będą przechowywane w celu wysłania wiadomości e-mail i wyświetlenia potwierdzonego stanowiska zawodowego.

6.8. Cecha certyfikatu autentyczności

Jako zarejestrowany freelancer z opłaconym członkostwem, Certyfikat Autentyczności może zostać wystawiony na Twoje życzenie. Odbywa się to za pomocą funkcji <Certyfikat Autentyczności>. Więcej informacji na temat członkostwa można znaleźć na stronie Usługi / Freelancerzy. W tym celu należy przedłożyć operatorowi kopię aktualnego rachunku za prąd, telefon lub Internet albo kopię prawa jazdy, listę kontrolną do zatwierdzenia niektórych danych profilu i ewentualnie kopię zezwolenia na pracę jako dowód tożsamości (dane, które nie są wymagane, w szczególności numery seryjne, należy zaczernić). Lista kontrolna zawiera następujące dane:

 • Płeć
 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Narodowość
 • Data urodzenia
 • Adres e-mail
 • Numery telefonów (służbowy / komórkowy)

Lista kontrolna jest przechowywana przez okres ważności certyfikatu autentyczności w ramach obowiązującej polityki prywatności. Dokumenty przedłożone w celu weryfikacji zostaną po weryfikacji należycie zniszczone przez operatora. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na aktywację Certyfikatu Autentyczności. W tym celu prosimy o kontakt z nami (patrz "Operator"). Więcej informacji na ten temat znajdziesz na Certificate of Authenticity strona.

Przetwarzanie danych wykorzystywanych w funkcji Certyfikat Autentyczności odbywa się na podstawie zgody użytkownika (GDPR Art. 6 ust. 1 lit. a).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli udostępnić Ci funkcji Certyfikat Autentyczności.

6.9. Funkcja zapewniania jakości

Jeśli dane kontaktowe firmy publikującej projekt nie mogą być zweryfikowane, operator prosi o dokument potwierdzający (np. rejestrację działalności gospodarczej) jako środek zapewnienia jakości. Dokumenty przedłożone w celu weryfikacji zostaną odpowiednio zniszczone przez operatora po weryfikacji.

6.10. freelance.pl - funkcja Suite

Jako zarejestrowany użytkownik na freelance.pl możesz tworzyć swoich klientów, rejestrować czas trwania projektu oraz tworzyć i wysyłać faktury online. Zapisywana jest nazwa Państwa firmy (opcjonalnie), nazwisko, adres, NIP i dane konta oraz kwoty faktur. Dane zebrane za pośrednictwem freelance.pl - Suite są przechowywane w bazie danych oddzielnej od portalu (www.freelance.pl) na oddzielnym serwerze w Niemczech. Aby zarejestrować się w freelance.pl - Suite, następuje jednorazowa komunikacja między serwerem portalu a serwerem modułu. Ta jednorazowa wymiana danych jest szyfrowana protokołem SSL. Przekazywane są nazwa użytkownika, adres e-mail i zaszyfrowane hasło. Dane zebrane w freelance.pl - Suite są dostępne dla użytkownika tylko do jego osobistej oceny.

W trakcie świadczenia usług Operator może mieć dostęp do danych osobowych Państwa oraz Państwa klientów. Przetwarzając i wykorzystując dane osobowe, operator działa w Państwa imieniu i jest zobowiązany na mocy art. 28 GDPR, aby postępować wyłącznie zgodnie z Twoimi instrukcjami. Polecenie musi być w formie pisemnej. Odpowiadasz za dopuszczalność gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, jak również za realizację praw osób, których dane dotyczą.

Przetwarzanie danych używanych w funkcji freelance.pl - Suite opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Poprzez freelance.pl - Suite chcielibyśmy zaoferować Państwu prosty sposób zarządzania danymi klientów, godzinami pracy i fakturami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli udostępnić Państwu funkcji freelance.pl - Suite.

6.11. Funkcja eksportu projektu

Projekty ogłoszone na freelance.pl są przekazywane do wybranych portali partnerskich poprzez eksport projektów. Tam ogłoszenia o projektach są publikowane pod nazwą firmy "freelance.pl", częściowo bez podawania nazwy firmy lub z podaniem nazwy firmy reklamującej. Zależy to od umowy pomiędzy freelance.de GmbH a portalami partnerskimi. Z reguły projekty wszystkich kwalifikacji są eksportowane do portali partnerskich; jeśli istnieją ograniczenia dla niektórych kwalifikacji, jest to zaznaczone w uwagach dotyczących eksportu. Domyślnie eksport do wszystkich portali jest aktywny, ale może być ustawiony indywidualnie przez każdego projektodawcę w punkcie menu <Eksport projektów>. Funkcja eksportu projektu jest dostępna dla wszystkich zarejestrowanych projektodawców.

6.12. Funkcja rozszerzonej widoczności

Dzięki funkcji "rozszerzona widoczność" profile freelancerów umieszczone online na freelance.pl są publikowane u wybranych partnerów współpracy. Tam profile są wyświetlane w imieniu freelance.pl na stronach partnerów. Jest to tylko wyświetlanie lub linkowanie profili, przekazywanie danych do partnerów współpracy nie ma miejsca. Funkcja "rozszerzonej widoczności" jest dostępna dla wszystkich zarejestrowanych freelancerów. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych partnerów kooperacyjnych, prosimy o kontakt (patrz "Operatorzy").

6.13. Usługi w chmurze

Operator korzysta z usług oprogramowania dostępnych przez Internet (tzw. "usługi w chmurze", określane również jako "oprogramowanie jako usługa (SaaS)") w następujących celach: przechowywanie i zarządzanie dokumentami, zarządzanie kalendarzem, wysyłanie wiadomości e-mail, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji, udostępnianie dokumentów, treści i informacji określonym odbiorcom lub publikowanie innych treści, a także wewnętrzne i zewnętrzne czaty oraz udział w konferencjach audio i wideo.

Usługi programowe wykorzystywane przez operatora do tych celów są dostarczane przez dostawców wymienionych poniżej na ich serwerach. W tym kontekście dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane na serwerach dostawców w zakresie, w jakim stanowią one część procesów komunikacji z operatorem lub są w inny sposób przetwarzane przez operatora, jak określono w kontekście niniejszej polityki prywatności. Dane te mogą obejmować w szczególności dane podstawowe i dane kontaktowe użytkowników, dane dotyczące transakcji, umów, innych procesów i ich treści. Dostawcy usług w chmurze przetwarzają również dane użytkowe i metadane w celu zabezpieczenia swoich serwerów i optymalizacji usług.

Operator zwraca uwagę na to, że w zależności od lokalizacji wymienionego poniżej dostawcy, dane wymienione szczegółowo poniżej mogą być przekazywane i przetwarzane na serwerach poza Unią Europejską. W takim przypadku istnieje ryzyko, że poziom ochrony danych przewidziany przez GDPR nie będzie przestrzegany, a egzekwowanie praw użytkownika nie będzie możliwe lub będzie utrudnione. Jeżeli dostawca, z którego usług korzysta operator, oferuje przetwarzanie danych wyłącznie na terenie UE, operator zamierza - jeżeli nie zostało to jeszcze zrealizowane - przetwarzać Państwa dane wyłącznie w tym kraju.

Przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji umów i zapytań przedumownych odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b GDPR. Przetwarzanie dalszych danych opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Wykorzystywani dostawcy usług w chmurze to:

Usługi w chmurze Microsoft:

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA

Strona internetowa: https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage

Polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

7. Prawa użytkownika i postanowienia końcowe

7.1. Usuwanie lub blokowanie danych

Operator przestrzega zasad unikania danych i ekonomii danych i dlatego przechowuje Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia podanych tu celów lub zgodnie z różnymi okresami przechowywania ustalonymi przez ustawodawcę. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, aż Państwo tę zgodę odwołają.

Po ustaniu danego celu lub upływie tych okresów, odpowiednie dane są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi. W poniższym zestawieniu znajdą Państwo nasze okresy usuwania danych osobowych:

Rodzaj danych Przykłady Terminy skreślenia Komentarz
Ogólne dane dotyczące dziennika Logi aplikacji, logi serwera WWW, logi poczty, itp. 6 tygodni
Dane dziennika transakcji płatniczych Dzienniki audytu 12 miesięcy Certyfikat PCI-DSS (bezpieczne transakcje płatnicze)
Dane dziennika Dowód usunięcia danych Identyfikator użytkownika, adres URL itp. 3 lata
Freelancer - (dane rejestracyjne, referencje klientów, dane specyficzne dla konta lub profilu, dane freelance.pl - Suite oraz dane z innych używanych funkcji) Imię i nazwisko, adres, adres e-mail itp. 48 godzin Dane zarejestrowanych freelancerów zostaną usunięte maksymalnie 48 godzin po zamknięciu konta. W przypadku aktywnej prenumeraty termin ten wydłuża się do 6 tygodni.
dostawcy usług personalnych, klienci końcowi, firmy systemowe i doradcze - (dane rejestracyjne, referencje klientów, dane dotyczące konta lub profilu, dane freelance.pl - Suite oraz dane z innych używanych funkcji) Imię i nazwisko, adres, adres e-mail itp. 6 tygodni Dane zarejestrowanych firm będą usuwane maksymalnie 6 tygodni po zamknięciu konta. Jeśli wobec przedsiębiorstw istnieją jeszcze roszczenia z tytułu opłat za usługi, to pierwsza rozpoczyna się dopiero z chwilą wniesienia ostatniego roszczenia z tytułu opłat (data zakończenia umowy).
Dane dla sprzedaży / promocji (informacje promocyjne) Adres e-mail 12 tygodni Dane będą przetwarzane w tym kontekście tylko tak długo, jak długo będzie udzielona odpowiednia zgoda. Po 12 tygodniach dane są usuwane.
Dane do formularza kontaktowego, zarządzanie wsparciem i zgłoszeniami, funkcja "Zgłoś projekt lub profil". Imię i nazwisko, adres e-mail, itp. 12 tygodni Dane zostaną usunięte najpóźniej 12 tygodni po rozpatrzeniu wniosku. Jeśli dojdzie do zawarcia umowy, podlegamy ustawowym okresom przechowywania danych zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB) i usuwamy Państwa dane po upływie tych okresów.
Dane kandydata i dokumenty aplikacyjne (na freelance.de GmbH) Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, CV, certyfikaty, zdjęcie, itp. 6 miesięcy Dotyczy ogłoszeń o pracę na freelance.de GmbH (patrz Dane zostaną usunięte najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu procesu aplikacji.
Dane dotyczące komentarzy Imię i nazwisko, adres e-mail, itp. Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celów ich gromadzenia lub gdy zgoda została odwołana.
Dane analityczne (np. Google Analytics) pseudonimizowane dane dotyczące użytkowania Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do naszych celów ewidencyjnych.
Dane istotne z punktu widzenia prawa handlowego lub prawa podatkowego Faktury i dowody księgowe, listy biznesowe, itp. 10 lat Wymagania prawne: § 257 niemieckiego kodeksu handlowego, § 147podatkowego oraz § 14b ustawy o podatku VAT
Dane istotne z punktu widzenia prawa handlowego lub prawa podatkowego Listy handlowe (z wyłączeniem faktur przychodzących i wychodzących), listy biznesowe, e-maile i inne dokumenty cyfrowe 6 lat Wymagania prawne: § 257 niemieckiego kodeksu handlowego, § 147 kodeksu podatkowego oraz § 14b ustawy o podatku VAT

7.2. Prawo do informacji

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o wszystkich swoich danych osobowych przechowywanych przez operatora (zgodnie z art. 15 GDPR). Swoje dane można przeglądać po zalogowaniu w punkcie menu <Mój freelance.pl> i w punktach podmenu <Mój profil>, <Profil firmy> i <Zarządzanie projektem>. Dalsze dane można znaleźć w punkcie menu <Ustawienia>, podmenu <Konto>. Alternatywnie można zwrócić się do operatora z pytaniami dotyczącymi prawa do informacji i przechowywanych danych o użytkowniku (patrz "Operator").

7.3. Prawo do sprzeciwu i odwołania

Mają Państwo prawo sprzeciwić się wyświetlaniu Państwa danych na freelance.pl. W tym celu należy użyć przycisku <Widoczność włączona/wyłączona> w punkcie menu <Mój freelance.pl>, punkt podmenu <Przegląd>.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 GDPR), prosimy o kontakt (patrz "Operator").

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian lub cofnąć zgodę, powiadamiając o tym operatora ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3). W tym celu prosimy o kontakt z nami (patrz "Operator").

7.4. Prawo do odwołania

W każdej chwili możesz złożyć skargę do właściwego dla Ciebie organu nadzorczego (art. 77 GDPR). Właściwy organ nadzorczy zależy od kraju związkowego, w którym Państwo mieszkają. Wykaz organów nadzorczych (dla sektora niepublicznego) wraz z adresami można znaleźć na stronie: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

7.5. Inne prawa

W celu sprostowania (Art. 16 GDPR) lub usunięcia danych (Art. 17 GDPR), ograniczenia przetwarzania (Art. 18 GDPR) lub prawa do przenoszenia danych (Art. 20 GDPR), prosimy o kontakt (patrz "Operator"). Korzystanie z freelance.pl jest wtedy możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

7.6. Z zastrzeżeniem zmian

Doświadczenie pokazuje, że stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych podlega regularnym reformom, do których może być również dostosowana polityka prywatności. Również treść niniejszej oferty podlega ciągłym zmianom i dalszemu rozwojowi. Dlatego też operator zastrzega sobie prawo do odpowiedniego dostosowania niniejszej polityki prywatności. Ponadto, należy regularnie odwiedzać tę stronę internetową, aby poinformować się o ewentualnych zmianach w polityce prywatności i innych warunkach korzystania z tej strony internetowej. Nowa polityka prywatności będzie wtedy obowiązywała przy następnej wizycie.Aktualizacja: 13 kwietnia 2021 r.